הצטרף למאגר המשקיעים
השאר פרטים וקבל הצעות להשקעה בזמן אמת
ללא תשלום וללא התחייבות:

YAZAMNOO מאפשרת למשקיעיה בהשקעה של החל מ ₪75,000 להיות שותפים עם חברות הבנייה והיזמות המובילות בקנדה ובארה"ב בפרויקטי נדל"ן גדולים ומובילים של מאות עד אלפי יחידות, ולהנות מתוצאות יוצאות דופן. גישה לפרויקטים מסוג זה הייתה עד כה נחלתם של חברות ובעלי הון גדול בלבד. 

Greybrook Realty Partners ההון, המומחיות והניסיון מאחורי מעל 50 פרויקטים, וכ- 15,000 יחידות דיור המיצגים כ 32,000 רגל רבוע של מגורים ומסחר. בחמש עשרה השנים האחרונות סיפקה Greybrook למשקיעיה תוצאות שנתיות יוצאות דופן.

 

קרן 35 בע"מ ("הקרן") אינה מוכרת יחידות השתתפות בה ואין באמור לעיל משום הצעה או הזמנה להשקעה כלשהי, אלא הצגה כללית של אפשרות הצטרפות למאגר משקיעי הקרן, אשר להם מועבר על ידי הקרן מידע לגבי השקעות ספציפיות שהם רשאים להציע להצטרף אליהן, במסגרת הצעה שתיעשה למספר משקיעים שלא יעלה על 35 ו/או למשקיעים המוגדרים כמשקיעים כשירים על פי חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("הצעה "), הכל בכפוף לדין ולתקנון וכללי הקרן. מודגש כי אין באמור לעיל משום הבטחת תשואה כלשהי. אין באמור משום התחייבות או הבטחה של הקרן לכך שבקשת חברים במאגר להשקיע בהשקעה מסוימת תתקבל על ידי הקרן או שלחברים במאגר או למשקיעים אכן יצמחו רווחים בשיעור שיצוין בהצעה, או בכלל, אין כל הבטחה ו/או התחייבות כלשהי מצד הקרן ו/או מי ממנהליה להחזר מלא ו/או חלקי של סכום ההשקעה בפרויקטים וכל משקיע מודע לכך כי מדובר בעסקה הנושאת בחובה סיכון. הקרן פועלת על מנת לאתר ולבחון עסקאות אטרקטיביות אולם אין מדובר בתוצאה מובטחת והקרן אינה נותנת כל הבטחה בקשר להשקעה כלשהי או להבטחת תשלום כלשהו בגין עסקה כזו או אחרת. הקרן ו/או מי מבעלי מניותיה או מנהליה לא יהיו אחראים או ערבים בכל מקרה שאיזה מהסיכונים הגלומים בעסקאות אלו יתממש והחזר השקעתו של המשקיע ייפגע. כל משקיע יישא באחריות הבלעדית לאובדן השקעתו כולה או חלקה וצריך להיות מסוגל להעריך את טיב ההשקעה ולהיות בעל היכולת הכלכלית לשאת גם בתוצאות שליליות הנובעות מהשקעתו.

2015 © כל הזכויות שמורות ל ”קרן 35 בע“מ”